Polityka prywatności

RODO


W nawiązaniu do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NG Nieruchomości Księgowość Nina Kowalska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgórze 10/7, kod pocztowy: 70-781, NIP: 8561672126, REGON: 321327646, - zwana dalej Administratorem.

1a. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: biuro@ngnieruchomosci.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych z NG Nieruchomości Księgowość Nina Kowalska umów pośrednictwa dotyczących odpłatnych czynności pośrednictwa zmierzających do realizacji umów zbycia, nabycia, najmu lub dzierżawy nieruchomości, spółdzielczych praw lub ich części - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia, - zwanymi dalej Umową.

2a. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje:
- poprzez zawarcie umowy pośrednictwa,
- poprzez wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.ngnieruchomosci.pl,
- poprze wysłanie danych na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@ngnieruchomosci.pl.

2b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować może niemożnością podjęcia czynności pośrednictwa w celu zawarcia Umowy.

2c. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem Umowy.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej jak np.:
- organy kontroli skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości realizujące swoje ustawowe uprawnienia,
2) podmioty niezbędne do realizacji Umowy:
- druga strona Umowy oraz reprezentujące ją podmioty,
- notariusz,
- jednostki samorządu terytorialnego, organy Państwa lub agencje wykonawcze, których zgoda niezbędna jest do realizacji Umowy,
- sądy rejonowe,
- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
3) podmioty, współpracujące z Administratorem na podstawie umowy, w zakresie niezbędnym do jej realizacji jak np.:
- biuro rachunkowo-księgowe,
- obsługa IT,
- dostawca usług hostingowych.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy pośrednictwa, przechowywane będą w ograniczonym zakresie, na czas trwania okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń, które mogą powstać w związku z realizacją umowy pośrednictwa opisanej w ustępie 2. niniejszej informacji.

5. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Państwa zgody.

5a. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

6. Mają Państwo prawo, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.